gimbus

Przewozy uczniów w Zespole Szkół w Tuplicach wykonują dwa pojazdy t.j.:

1.Autobus Jelcz tzw. Gimbus, który jest własnością Urzędu Gminy w Tuplicach

2.Autobus będący własnością firmy MARVEL

UWAGA: Rozkład jazdy autobusów jest na bieżąco podawany na Facebooku szkolnym

 

 

REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W TUPLICACH ORAZ SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W TUPLICACH

 • 1. Zasady ogólne.
 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
 • szkole, należy rozumieć przez to przedszkole, szkołę podstawową,
 • uczniu, należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola,
 • dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora  przedszkola, szkoły podstawowej
 1. Gmina Tuplice zapewnia dzieciom i młodzieży objętej obowiązkiem przedszkolnym  i szkolnym bezpłatny transport i opiekę w czasie dowozu zgodnie z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019, poz. 1148                     i 1078)
 2. Jeżeli w autobusie są wolne miejsca w wyjątkowych przypadkach z dowożenia mogą korzystać także dzieci w wieku poniżej 5 lat, uczęszczające do Przedszkola.
 3. Organizatorem dowozów jest Gmina Tuplice.
 4. Gmina Tuplice zapewnia dowóz uczniów do przedszkola i szkoły autobusem gminnym, jak również wyłania przewoźnika na usługi transportowe – dowóz uczniów do szkół, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Przewoźnik wykonuje usługi transportowe – dowóz uczniów, na warunkach określonych w umowie.
 6. Uczniowie oczekują na wyznaczonych przystankach do czasu przyjazdu autobusu, w tym czasie za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice.
 7. Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada i wprowadza dzieci do środka. Od tego momentu opiekun będący pracownikiem Urzędu Gminy w Tuplicach, przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 8. Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiada kierowca, będący pracownikiem Urzędu Gminy Tuplice oraz Kierowca wyłonionego przewoźnika.
 9. Autobus szkolny odjeżdża z wyznaczonego miejsca o godzinie ustalonej w planie dowozów. 
 10. W przypadku opóźnienia w dowozie do szkoły, uczniowie oczekują na autobus szkolny najwyżej 30 minut od planowanej godziny odjazdu, po czym wracają do domu.
 11. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu, zmian w planie nauczania i innych istotnych powodów, wójt gminy lub upoważniona przez niego osoba może odwołać kurs.
 12. Regulamin obowiązuje w okresie nauki w danym roku szkolnym.
 • 2. Obowiązki szkoły.
 1. Dyrektor szkoły/przedszkola przekazuje organizatorowi dowozów:
 1. listę uczniów dowożonych autobusami szkolnymi w podziale na przewoźników (poszczególne trasy), w terminie do 20 sierpnia każdego roku, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu;
 2. karty zgłoszeń uczniów szkoły, w terminie do 30 września każdego roku, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu;
 3. karty zgłoszeń wychowanków przedszkola, w terminie do 30 września każdego roku, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu;
 4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do bieżące aktualizacji list i kart zgłoszeń,  o których mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.
 5. Dyrektor szkoły, najpóźniej z 5-dniowym wyprzedzeniem, informuje organizatora dowozu o planowanych zmianach organizacji zajęć w szkole, które wiążą się z potrzebą zmiany rozkładu dowozu uczniów. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione między dyrektorami placówek, których uczniowie są dowożeni tym samym autobusem szkolnym.
 6. Dowożone dzieci przyprowadza do autobusu i odprowadza do szkoły z autobusu wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub pracownik szkoły.
 7. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami określonymi w statucie na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu.
 • 3. Zadania opiekuna.
 1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie wsiadania do autobusu.
 2. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie jazdy.
 3. Sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie wysiadania z autobusu po dojeździe do szkoły.
 4. Po przyjeździe autobusu pod szkołę opiekun wprowadza dzieci do autobusu.
 5. W autobusie przewożonych jest tyle dzieci, ile jest miejsc siedzących.
 6. Opiekun jasno określa kierunek wysiadania z autobusu (wyjście przy kierowcy, lub tył autobusu).
 7. Po dojechaniu do kolejnego przystanku opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających uczniów. Po odejściu ostatniego ucznia na odległość co najmniej 2 m od autobusu, wsiada do autobusu ostatni. Od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.
 8. Uczniowie mają obowiązek wykonywania poleceń opiekuna w zakresie przestrzegania porządku      i bezpieczeństwa.
 9. Opiekun dołoży wszelkich starań o bezpieczeństwo powierzonych jego pieczy dzieci w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu.
 10. Rodzice dowożonych dzieci ponoszą pełną i całkowitą odpowiedzialność za dzieci w drodze z domu na przystanek autobusowy i z przystanku do domu, jak też podczas przebywania dzieci na przystanku, w oczekiwaniu na autobus.
 • 4. Zakres obowiązków dojeżdżających uczniów/wychowanków.
 1. Dzieci oczekują  na wyznaczonych przystankach na przyjazd autobusu, w odpowiedniej odległości od ulicy (z zachowaniem środków ostrożności).
 2. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na wyznaczone miejsce wsiadania  do autobusu szkolnego.
 3. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje, jeżeli rozpoczynają się zaraz po przyjeździe autobusu.
 4. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu pojedynczo, kolejno, jeden za drugim, bez przepychania się. Ponadto:
 • uczniowi nie wolno wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna, lub po jego nieobecność
 • uczniowi nie wolno wychodzić ze szkoły do autobusu bez opieki nauczyciela świetlicy lub opiekuna
 • uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub autobus szkolny w świetlicy. Nauczyciel świetlicy odprowadza ich po zajęciach, przekazując pod opiekę opiekunowi
 • uczniowie po opuszczeniu autobusu zobowiązani są do odczekania w bezpiecznej odległości od jezdni, aż autobus odjedzie.
 1. W czasie jazdy autobusem uczniowie zobowiązani są zachowywać  zasady bezpieczeństwa i kultury osobistej, a w szczególności:
 • nie przemieszczać się po autobusie, nie zmieniać zajmowanych miejsc,
 • nie stać między siedzeniami,
 • nie blokować zamków,
 • nie otwierać drzwi,
 • bez zgody opiekuna, nie otwierać okien w czasie jazdy,
 • nie niszczyć i nie zanieczyszczać autobusu,
 • nie hałasować,
 • kulturalnie odnosić się do kolegów,
 • nie używać wulgaryzmów,
 • pomagać młodszym,
 • stosować się do poleceń opiekuna.
 1. W razie złego samopoczucia, uczeń natychmiast informuje o tym opiekuna
 2. Każda zmiana miejsca wsiadania wymaga pisemnej formy zgłoszenia przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, do dyrektora szkoły, do jego akceptacji, a następnie     do opiekuna w autobusie.
 3. Autobus wyjeżdża o określonych godzinach wg. Harmonogramu ustalonego przez gminę.
 4. Uczniowie będą wcześniej informowani o konieczności zmiany przywozów i odwozów
 5. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad bezpieczeństwa będą wyciągane konsekwencje: – powiadomienie szkoły i rodziców.
 • 5.  Rodzice/Opiekunowie prawni.
 1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do miejsca wyznaczonego do wsiadania do autobusu, aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu od momentu wyjścia ucznia z autobusu szkolnego.
 2. Za uszkodzenia wyposażenia autobusu odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka czyniącego szkodę i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zniszczeń.
 3. Rodzic ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez niego osoba zobowiązana/y jest do jego odbioru z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica, bądź upoważnionej przez niego osoby, dziecko przywożone jest do szkoły, skąd odbierają go rodzice.
 4. Szczególną uwagę rodzice, opiekunowie prawni lub upoważnione osoby muszą zwrócić na zachowanie dzieci oczekujących na autobus, w czasie jego podjeżdżania  na przystanek.
 5. Dzieci muszą stać spokojnie, nie przepychać się i nie dobiegać, nie zbliżać się nadmiernie do jadącego pojazdu.
 • 6. Postanowienie końcowe.
 1. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim uczniom dowożonym oraz rodzicom tych uczniów, najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Zgodnie z art.. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 138, 723) informuję, iż:
 1. administratorem danych osobowych uczniów i rodziców uczniów objętych dowozem do szkoły jest Urząd Gminy w Tuplicach ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice;
 2. dane uczniów i rodziców objętych dowozem przetwarzane będą w celu organizowania dowozu uczniów;
 3. uczniowie i rodzice uczniów objętych dowozem będą mieli prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 5. brak podania danych osobowych może skutkować niemożliwością wykonania dowozu ucznia.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: podczas trwania dowozów –opiekun, w innym czasie –organizator dowozów, dyrekcja szkoły.
 2. Niniejszy regulamin został opracowany w porozumieniu z organizatorem dowozów uczniów.
 3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo