Uwaga Rodzice dzieci, które w roku szk. 2011/2012 będą uczniami
Zespołu Szkół w Tuplicach

1. Pomocy w wysokości do 180,00 zł udziela się uczniom klas I-III z rodzin:
  • w których dochód na osobę nie przekracza 351,00 zł netto (tzw. „kryterium dochodowe”);
  • znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, nawet jeżeli dochód netto na osobę wynosi więcej niż 351,00 zł (do wniosku proszę dołączyć wówczas pisemne uzasadnienie);
oraz uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


2. Pomocy w wysokości do 210,00 zł udziela się uczniom klas IV-VI, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).


3. Pomocy w wysokości 325,- zł udziela się uczniom klas III gimnazjum z rodzin:
  • w których dochód na osobę nie przekracza 351,00 zł netto (tzw. „kryterium dochodowe”);
  • znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, nawet jeżeli dochód netto na osobę wynosi więcej niż 351,00 zł (do wniosku proszę dołączyć wówczas pisemne uzasadnienie);
  1. Pomocy w wysokości 325,- zł udziela się uczniom klas I-III gimnazjum:
  • słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom
    z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosparwność wymieniona wyżej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zainteresowanych rodziców proszę o składanie wniosków do dyrektora Zespołu Szkół
w Tuplicach. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego bądź okresowego.

DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA W SEKRETARIACIE
ZESPOŁU SZKÓŁ W TUPLICACH LUB W PRZEDSZKOLU
Termin składania wniosków : do 07 września 2011 r.
Dofinansowanie wypłacane będzie jesienią, tylko na podstawie faktur imiennych.

Dodaj komentarz

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo