I. ZASADY OGÓLNE OCENIANIA

§ 1

Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
b) zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i odziałują na środowisko szkolne;

§ 2

Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczni polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu prze niego wiadomości i umiejętności w stosunkach do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania, oraz formułowania oceny.

§ 3

Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu:

– poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
i postępach w tym zakresie;
– pomoc uczniowi w organizowaniu i samodzielnym planowaniu procesu
uczenia się i rozwoju;
– motywowanie ucznia do dalszej pracy;
– dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom
informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
– umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno – wychowawczej;

§ 4

Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych obejmuje:

-formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, oraz
informowanie o nich uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów );
– bieżące ocenianie i okresowe klasyfikowanie ( zaliczenie zajęć ) według
zasad, skali i w formach przyjętych w niniejszym regulamine;
– przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
– ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych;
– realizację przewidzianych w niemniejszym regulaminie procedur poprawiania ocen;

§ 5

Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia polega na formułowaniu w imieniu nauczycieli opinii na temat jego funkcjonowania w społeczności szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego.

§ 6

Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu:

– wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowania jego dojrzałości samodzielności
i odpowiedzialności za siebie i innych, oraz umiejętności współdziałania w grupie;
– ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą – w tym kształtowania własnego charakteru;
– dostarczenie rodzicom informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc rodzicom (prawnym opiekunom ) w
ich pracy wychowawczej;
– wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego.

§ 7

Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje:

– informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania
i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez wychowawcę klasy na początku każdego roku
szkolnego
– bieżące obserwowanie dzieci, gromadzenie informacji o zachowaniu się uczniów i systematyce przekazania
ich rodzicom (prawnym opiekunom);
– formułowanie okresowej i rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania według zasad, skali
i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie;
– ewentualną realizacją przewidzianej w niniejszym regulaminie procedury odwołania się od oceny
z zachowania.

§ 8

Proces oceniania jest jawny w każdej fazie zarówno dla ucznia jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów ). Rodzice mają prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych, wynikach i ocenach wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do dokumentacji związanej z obserwacjom i ocenianiem ucznia.
W szczególności sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, rodzice (prawni opiekunowie) mają do tego prawo w czasie dni otwartych i zebrań.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, na jakich warunkach udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu.

§ 9

Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły, oraz uczniów tej samej klasy.

§ 10

Okres przechowania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy. W przypadkach nim nie uregulowanych ( np. dotyczących pisemnych prac kontrolnych, kart obserwacji itp. ) okres ten nie może być krótszy niż do końca roku szkolnego.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzje, które rodzaje dokumentów, (nie określone odmiennymi przepisami) podlegają przechowaniu i na jakich zasadach.

§ 11

Osoba oceniająca jest zobowiązana, na podstawie pisemnej opinii P.P.P. lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w & 4 punkt ( a ) i & 17 Regulaminu lub wymagania stawiane w kryteriach oceniania zachowania o których mowa w & 7 pkt ( a ) w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym lub wychowawczym wynikającym z programu nauczania lub programu wychowawczego szkoły.

II. PIERWSZY ETAP KSZTAŁCENIA

( KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

§ 12

Ocenianie zarówno osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów w I etapie edukacji ( I-III ) ma charakter wyłącznie opisowy.

Obejmuje ono w szczególności:

· bieżące obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji w dokumentacji szkolnej, prowadzonej przez nauczycieli i zatwierdzanych przez dyrektora szkoły.

· przygotowanie okresowej oceny pisemnej osiągnięć edukacyjnych i zachowania dziecka na formularzu ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z zespołem nauczycieli kształcenia zintegrowanego

· przygotowanie rocznej klasyfikacyjnej oceny, opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania dziecka na formularzu ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z zespołem nauczycieli kształcenia zintegrowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami

§ 13

Na wniosek ucznia lub jego rodzica nauczyciel uzasadnia ocenę.

§ 14

Nauczyciele klasy I-III obowiązani są w terminie do 20 września każdego roku określić i podać rodzicom
( prawnym opiekunom ) szczegółowy wykaz osiągnięć edukacyjnych uznanych w danej klasie za konieczne, podstawowe ,rozszerzające i dopełniające.

III. DRUGI ETAP KSZTAŁCENIA

(KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

§ 15

W drugim etapie kształcenia ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie i na bieżąco ocen cząstkowych oraz formułowania ocen: okresowej i rocznej.

§ 16

Plan nauczania szkoły może obejmować przedmioty (np. dodatkowe lub nadobowiązkowe, ścieżki edukacyjne w postaci oddzielnych modułów) z których nie wystawia się ocen cząstkowych a oceny klasyfikacyjne: okresową i roczną wystawia się w skali: ZALICZONY, NIEZALICZONY.

Wykaz takich zajęć edukacyjnych ustala się na początku każdego roku szkolnego (do 10 września) Uchwałą Rady Pedagogicznej. Nauczyciele prowadzący te zajęcia w terminie do 20 września określają szczegółowe warunki ich zaliczania.

§ 17

Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia, w szczególności zobowiązany jest on do wystawiania ocen klasyfikacyjnych; oceny cząstkowe może wystawiać równie nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela prowadzącego określone zajęcia.

§ 18

Nauczyciele każdego roku szkolnego (do 20 września) są zobowiązani do poinformowania uczniów, oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i zasadach wystawiania klasyfikacyjnych ocen okresowej i rocznej na podstawie ocen cząstkowych.

§ 19

Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:

a) zakres wiadomości i umiejętności
b) stopień zrozumienia materiału programowego
c) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych i nietypowych, wymagających
twórczego podejścia do problemu
d) stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy
e) zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu
wiadomości i umiejętności
f) umiejętności prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności

§ 20

Przy ustalaniu oceny ze sztuki i wychowania fizycznego decydując znaczenie ma wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 21

Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne, oraz cząstkowe oceny bieżące wystawiane są według następującej skali:

a) stopień celujący – cel – 6
b) stopień bardzo dobry – bdb – 5
c) stopień dobry – – db – 4
d) stopień dostateczny – dst – 3
e) stopień dopuszczający – dop – 2
f) stopień niedostateczny – ndst – 1

§ 22

Skala ocen określona w & 21 jest rozszerzona przez dodanie do oceny znaku ” + “.

§ 23
Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen bieżących:

% z maksymalnej liczby pkt.
Ocena
Skrót
Więcej niż 100 %
Celujący
6 (cel.)
98-100 %
Bardzo dobry +
5+ (bdb.+)
89-97 %
Bardzo dobry
5 (bdb.)
85-88 %
Dobry +
4+ (db.+)
73-84 %
Dobry
4 (db.)
67-72 %
Dostateczny +
3+ (dst.+)
50-66 %
Dostateczny
3 (dst.)
44-49 %
Dopuszczający +
2+ (dop.+)
35-43 %
Dopuszczający
2 (dop.)
Mniej niż 35 %
Niedostateczny
1 (ndst.)

Każdy sprawdzian powinien zawierać zadanie (polecenie) wykraczająca poza podstawy programowe,oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia, co najmniej 91 % pkt. Przewidzianych w sprawdzianie.

§ 24

1) W ocenianiu należy uwzględnić trzy poziomy wymagań:

a) podstawowy

b) rozszerzający

c) dopełniający

2) Rejestr wymagań na poszczególny poziom określa nauczyciel, na początku roku szkolnego informuje o nich uczniów

3) Przy opracowaniu rejestru należy uwzględnić czynniki specyficzne dla danego przedmiotu oraz ogólne, typowe dla wszystkich lekcji
– poziom podstawowy
niezbędne w opanowaniu danego przedmiotu, łatwe dla uczniów mających trudności w uczeniu się zawarte w podstawach programowych, najpierw umiejętności, potem wiadomości (zwłaszcza pamięciowe)
– poziom ponadpodstawowy
trudniejsze mało przystępne dla wszystkich uczniów umożliwiające problemowe rozwiązywanie zadań, do ich opanowania są potrzebne różne źródła przydatne do łączenia umiejętności z różnych dziedzin, przedmiotów.
– celujące
opanowanie materiału nauczania na piątkę oraz wykraczające ponad program odzwierciedlające indywidualne zainteresowania będące efektem samodzielnego pozalekcyjnego działania dziecka, zweryfikowanie osiągnięciami w konkursach i olimpiadach.

4) Wymagania podstawowe gwarantują najwyżej stopień dostateczny.

§ 25

Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:

a) na ocenę CELUJĄCĄ:

· zakres wiadomości i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niż wymagania programowe, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ
· zgodnie z wymaganiami nauki, rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi treściami, wyjaśnianie zjawisk bez jakichkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela.
· samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, umiejętność rozwiązania problemów w sposób twórczy.
· poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologiom właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych wysoki stopień kondensacji wypowiedzi
· uczestniczenie i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe itd), znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.

b) na ocenę BARDZO DOBRĄ:

· wyczerpujące opanowanie całego (wymagającego w momencie wystawiania oceny) materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane w logiczny układ.
· właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, samodzielne wyjaśnianie zjawisk, wykorzystywanie posiadanej wiedzy w praktyce, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązanie problemów (o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób.
· poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym przedmiocie terminologiom, precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych.

c) na ocenę DOBRĄ:

· opanowanie większości materiału programowego (przynajmniej najważniejsze 75%), treści logicznie powiązane.
· poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, oraz (przy inspiracji n-la) wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja.
· stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela
· podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocom technologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadawalającym, nieliczne usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana.

d) na ocenę DOSTATECZNĄ:

· zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami.
· poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocom nauczyciela.
· przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego mała kondensacja i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy.

e) na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ:

· uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez zrozumienia związków i uogólnień.
· słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk.
· nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli.

f) ocenę NIEDOSTATECZNĄ:

· otrzymuje uczeń który nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.

§ 26

Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w danym tygodniu, ale nie mniej niż 4 w tym jedna z pracy pisemnej. Zasada powyższa nie obejmuje wychowania fizycznego.

§ 27

Oceny cząstkowe powinny być wystawione za różne zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności ucznia, nauczyciel powinien stosować różnorodne metody sprawdzania wiadomości ucznia, oceny cząstkowe mają również rangę, najwyższą z testu pracy klasowej, sprawdzianów, które obejmują większą partię materiału.

§ 28

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych na początku roku szkolnego. Ocenę poprawioną należy wpisać obok poprawianej oceny, która jest także uwzględniana przy wystawianiu stopnia semestralnego (n-l sam decyduje o sposobie i formie poprawy). Daną ocenę można poprawić tylko raz.

§ 29

Nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o ilości prac klasowych z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego.

§ 30

Jeśli z pracy klasowej jest ponad 50% ocen niedostatecznych powtarzamy pisanie pracy. Pracę mogą pisać wszyscy uczniowie, przy porównywaniu ocen wstawiamy ocenę korzystniejszą dla ucznia.

§ 31

Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

a) praca klasowa kontrolna – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiana na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową, zasady przeprowadzania:
uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych i odpowiednio wcześniej zapisana w dzienniku lekcyjnym, nauczyciel podaje zakres materiału w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko 1 pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż 3

b) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji lub / i wiadomości i umiejętności koniecznie w całym cyklu kształcenia, zasady przeprowadzania.

– czas pisania powyżej 20 minut

– uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 2 dni roboczych

– w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany

– nie można przeprowadzać sprawdzianu w dniu w którym jest zapowiedziana praca klasowa

c) krótkie sprawdziany, tzw ” kartkówki ” – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności
z ostatnich trzech lekcji lub prac domowych, wystawione na ich podstawie stopnie mają rangę
odpowiedzi ustnej. ” Kartkówki ” uczeń nie może poprawiać.

§ 32

Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy winny być poprawiane i ocenione w ciągu 14 dni od ich napisania przez ucznia.

§ 33

W przypadku nie przystąpienia do pisemnego sprawdzianu pracy klasowej, testu z powodu nieobecności w szkole uczeń ma prawo (w razie nieobecności usprwiedliwionej) – i jeżeli tak postanowi nauczyciel – obowiązek do przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczania jej w inny sposób w ciągu dwóch najbliższych lekcji.

§ 34

Liczba zadań domowych nie jest określona przez system, zależy od specyfiki przedmiotu. Warto jednak unikać zadawania prac pisemnych na sobotę, niedzielę, a zwłaszcza na ferie i święta.
§ 35

Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godz. 20) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej / wyjeździe.

§ 36

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji w ciągu semestru:

– 3 razy z języka polskiego
– 3 razy z matematyki
– 1 raz z innych przedmiotów (mała ilość godzin).

§ 37

Jeśli uczeń opuścił jeden dzień to następnego dnia można zgłosić nieprzygotowanie, ale nie dwa lub trzy dni później.

§ 38

– Ocena semestralna, roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, nie zależy od konsultacji z innymi nauczycielami, nie ma na nią wpływu nikt poza nauczycielem danego przedmiotu.

– Na 2 tygodnie przed wystawieniem oceny semestralnej rocznej nauczyciel informuje ucznia jaki postawi mu stopień.

W przypadku oceny niedostatecznej, tę informację uczeń musi uzyskać 4 tygodnie wcześniej. Jednocześnie należy pisemnie powiadomić rodziców o ocenie niedostatecznej najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem rady.

– Na tydzień przed wystawieniem oceny semestralnej i rocznej nie można przeprowadzać żadnych prac pisemnych, prac klasowych i testów.

§ 39

W uzasadnionych przypadkach może być zwolniony na czas określony
z zajęć wychowania fizycznego i technologii informacyjnej. Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z w/ w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

§ 40

Ocenę z zachowania wystawia wychowawca po konsultacji z nauczycielami uczącymi, pedagogiem szkolnym.

Zainteresowany uczeń i jego zespół klasowy muszą mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie proponowanej oceny.

Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.

§ 41

1.Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

§ 42
2.Ocena z zachowania jest opinią szkoły o:

a) funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym,
b) respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

§ 43

3.Semestralną/roczna ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasiegnięciu opinii uczniów oraz nauczycieli zajęć edukacyjnych uczących w danej klasie według następującej skali:

– wzorowe

– bardzo dobre

– dobre

– poprawne

– nieodpowiednie

– naganne

§ 44

4.Zachowanie ucznia w naszej szkole ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych, oznaczonych cyframi rzymskimi. Zadaniem wychowawcy klasy jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: samego wychowawcy , innych nauczycieli, uczniów i innych członków szkolnej społeczności. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.

I. Stosunek do nauki

W stosunku do swoich możliwości, wkładu i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki:

Ilość punktów:

4.Maksymalne

3.Dość wysokie

2.Przeciętne

1.Raczej niskie

0.Zdecydowanie zbyt niskie

II. Frekwencja
( 2 spóźnienia odpowiadają 1 nieobecności)

Ilość pkt.

4.Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

3.Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień (łącznie do 5).

2.Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwiania lub spóźnia się (łączna liczba godzin nieuspr. nieobecności lub spóźnień wynosi od 6 do 10).

1.Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwiania lub spóźnia się (łączna licz. spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności wyn. od 11 do 15)

0.Uczeń nagminnie spóxnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwiania (łączna liczba spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 15).

III. Aktywność ucznia w klasie, szkole i poza szkołą
Ilość pkt.

4.Uczeń zawsze aktywnie uczestniczy w życiu klasy, pomaga w organizowaniu imprez klasowych, wykazuje duże zaangażowanie w pracy na rzecz wyglądu i estetyki pomieszczeń klasowych.Uczeń aktywnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego. Pomaga w przygotowaniu imprez szkolnych. Aktywnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w imprezach kulturalnych, zawodach sportowych, konkursach itp.

3.Uczeń uczestniczy w życiu klasy, angażuje się w imprezy klasowe, dba o wygląd klasy oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz w imprezach kulturalnych.

2.Uczeń nie wykazuje samodzielnie aktywności.Sporadycznie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, tylko na wyraźne polecenie wychowawcy lub nauczycieli.

1.Uczeń nie jest zaangażowany w życie klasy i szkoły.

0.Uczeń odmawia wszelkiej pomocy na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego. Swoją postawą zniechęca innych uczniów do aktywności.

IV. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi
Ilość pkt.

4.Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia.

3.Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować.

2.Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub, nie zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słowa w rozmowie lub dyskusji.

1.Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach i dyskusji.

0.Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny-nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji.

V. Sumienność, poczucie odpowiedzialności
Ilość pkt.

4.Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień itp.), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań.

3.Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie.

2.Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiazuje się z powierzonych mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiazuje.

1.Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasami się z nich wywiązuje.

0.Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

VI. Postawa ucznia
Ilość pkt.

4.W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej; jest ubrany stosownie dla ucznia szkoły podstawowej (bez nakryć głowy na lekcjach, t.j. bez czapek, chustek; część górna ubioru stosownej długości-zakrywająca brzuch i plecy); nie stosuje makijażu; nie farbuje włosów, nie maluje paznokci kolorowymi lakierami;nie nosi kolczyków w innych częściach ciała niż uszy; podczas uroczystości szkolnych jest ubrany odświętnie; nie używa telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych, wykazuje duża aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią.

3.Uczeń zwykle postepuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudza pracę, mienie publiczne i prywatne; raz ubrał się niestosownie; miał makijaż lub nieodpowiednią fryzurę; pomalowane paznokcie kolorowym lakierem; zauważono raz, że miał kolczyki w innych częściach ciała niż uszy; używał telefonu komórkowego podczas lekcji; nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych, angażuje się w pracę na rzecz zespołu.

2.Zdarzyło się(kilka razy), że uczeń nie postapił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny ubytek mienie publiczne albo prywatne; zdarzyło się, że ubrał się niestosownie dla ucznia szkoły podstawowej i zapomniał o odświętnym stroju na uroczystościach szkolnych; zdarzyło się, że miał nieodpowiednią fryzurę lub makijaż, pomalowane paznokcie kolorowym lakierem, kolczyki w innych częściach ciała niż uszy; używał telefonu komórkowego na zajęciach; odmówił pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie; nie uchyla się od prac na rzecz zespołu.

1.Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności; często ubiera się niestosownie dla ucznia szkoły podstawowej, nie ubiera się odświętnie na uroczystości szkolne; ma nieodpowiednią fryzurę lub makijaż, pomalowane paznokcie kolorowym lakierem; nosi kolczyki w innych częściach ciała niż uszy; często używa telefonu komórkowego na lekcjach; niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie.

0.Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów złą, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności; notorycznie ubiera się niestosownie dla ucznia szkoły podstawowej, zapomina o odświętnym ubiorze podczas uroczystości szkolnych; notorycznie stosuje makijaż lub farbuje włosy, maluje paznokcie kolorowym lakierem; nosi kolczyki w innych częściach ciała niż uszy; używa telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych; unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołu.

VII. Przestrzeganie zarządzeń, regulaminów, zasad bezpieczeństwa
(m.in. opuszczanie zajęć lekcyjnych)

Ilość pkt.

4.Uczeń zawsze przestrzega zarządzeń, regulaminów, zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na wystąpienie zagrożenia.

3.Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń nie przestrzegał zarządzeń, regulaminów, spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę; zdarzyło się, że uczeń spóźnił się na zajęcia lub opuścił zajęcia bez usprawiedliwienia.

2.Czasami (kilkakrotnie) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że nie przestrzega zarządzeń, regulaminów, jego postepowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na zwracane mu uwagi; czasami spóźni się na zajęcia lub ucieknie z lekcji.

1.Uczeń często nie przestrzega zarządzeń, regulaminów, jego zachowanie stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie reaguje na zwracane mu uwagi; często spóźnia się na zajęcia lekcyjne i często wagaruje.

0.Uczeń nie przestrzega zarządzeń, regulaminów, jego zachowanie stwarza zagrożenie, lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych; notorycznie się spóxnia na zajęcia i wagaruje.

VIII. Postawa wobec nałogów i uzależnień
Liczba pkt.

4.Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladowania lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia.

3.Jeden raz zdarzyło się, że uczeń sięgał po używki lub posiadał je i sytuacja taka nie powtórzyła się.

2.Kilkakrotnie (2-3 razy) stwierdzono, że uczeń siegał po uzywki lub posiadał je.

1.Uceń często sięga po używki lub posiadał je, narażając tym samym na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły.

0.Stwierdzono, że uczeń notorycznie sięga po używki, posiada i zachęca innych do sięgania po nie.

IX. Poszanowanie honoru i tradycji szkolnych

Liczba pkt.

4.Uczeń zawsze przychodzi w stroju odświętnym na uroczystości szkolne; zachowuje się przyzwoicie na apelach (nie rozmawia, nie przeszkadza) i poza terenem szkoły. Zna hymn narodowy, ma szacunek dla flagi i godła narodowego, sztandaru szkoły, symboli religijnych; zachowuje się z powagą przed tablica pamiątkową, dba o estetykę najbliższego otoczenia tej tablicy; okazuje szacunek wobec władz szkolnych, terytorialnych i państwowych.

3.Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń nie przyszedł do szkoły w stroju świątecznym na uroczystość, apel; raz zachował się nieprzyzwoicie w szkole i poza nią, zdarzyło się, że wykazał lekceważący stosunek wobec sztandaru szkoły lub flagi, godła narodowego, symboli, symboli religijnych; nie zachował się z powagą przed tablicą pamiątkową, nie okazał szacunku wobec władz szkolnych, państwowych, terytorialnych.

2.Kilkakrotnie stwierdzono, że uczeń nie przyszedł do szkoły na uroczystość, apel w stroju świątecznym, zdarzyło się, że nie zachował się z powagą przed tablicą pamiątkową , nie dba o estetykę tej tablicy zaśmiecając otoczenie; nie okazuje szacunku władzom szkolnym, terytorialnym i państwowym, wykazuje lekceważący stosunek wobec flagi i godła państwowego, sztandaru szkoły, symboli religijnych; nie potrafi poprawnie zaśpiewać hymnu państwowego.

1.Uczeń często nie przychodzi do szkoły w stroju odświętnym na uroczystości szkolne, apele, nie zachowuje się przyzwoicie podczas tych uroczystości, nie ma szacunku dla godła i flagi narodowej, sztandaru szkoły, symboli religijnych; nie zachowuje powagi przed tablicą pamiątkową i nie dba o jej estetykę; nie okazuje szacunku wobec władz szkolnych, terytorialnych i państwowych.

0.Uczeń notorycznie nie przychodzi na uroczystości szkolne w stroju odświętnym; w ogóle nie okazuje należytego szacunku władzom szkolnym, terytorialnym i państwowym, zachowuje się nieprzyzwoicie podczas uroczystości szkolnych oraz poza szkołą; nie zna hymnu narodowego, nie ma szacunku dla godła i flagi narodowej, sztandaru szkoły, symboli religijnych; nie dba o estetykę tablicy pamiątkowej i jej otoczenia.

§ 45

Oceny wystawia się według następujących zasad:

1)Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż poprawna.

2)Uczeń, który choć w dwu przypadkach otrzymał 0 i 1 punkt, otrzymuje ocenę nieodpowiednią.

3)Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie może mieć wyższej oceny niż dobra.

4)Uczeń, który w dwu przypadkach otrzymał 1 punkt nie może mieć wyższej oceny poprawna.

5)Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 2 punkty nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra.

6)Uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.

7)Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.

8)Uczeń, który otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną w pierwszym semestrze nie może otrzymać oceny końcoworocznej wyższej niż poprawna.

9)W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (I-IX) na zasadzie opisanej we wprowadzaniu do kryteriów i stosuje poniższą tabelę przeliczeniową:

Łączna liczba punktów

Ocena całościowa
36 – 33
Wzorowa
32 – 29
Bardzo dobra
28 – 24
Dobra
23 – 19
Poprawna
18 – 14
Nieodpowiednia
13 – 0
Naganna

§ 46

Nauczyciele wpisują uwagi i informacje dotyczące ucznia do zeszytu wychowawcy. Każdy uczeń ma w nim swoja stronę. Tam również umieszcza się wpisy dotyczące wizyt rodziców i ich tematyki. Prawo do dokonywania wpisów ma wychowawca i inni nauczyciele. Wpis powinien być podpisany oraz opatrzony datą.

IV. KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 47

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

a. pierwszy okres trwa od 1 września do rozpoczęcia ferii zimowych

b. drugi okres trwa od dnia rozpoczęcia nauki po zakończeniu ferii zimowych do końca roku szkolnego.

§ 48

Klasyfikowanie okresowe i roczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie, oraz roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu jednej opisowej oceny z zachowania zgodnie ze skala określoną w niniejszym regulaminie.

§ 49

Klasyfikowanie okresowe i roczne w klasach IV – VI szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie, oraz roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu jednej opisowej oceny z zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym regulaminie.

§ 50

Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i jest wystawiana na podstawie ocen za oba okresy, według zasad przyjętych przez nauczyciela w szczególnych wypadkach Radę Pedagogiczną.

§ 51

Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie prowadzenia (przez szkołę) klasyfikacji okresowej za pierwszy okres (np.: z powodu zmiany szkoły, licznych nieobecności itp.), jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim okresie,a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego okresu zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w następnej klasie, lub ukończenia szkoły.
Nauczyciel prowadzący ustala sposób i termin nadrobienia, a następnie zaliczenia materiału pierwszego okresu.

§ 52

Klasyfikację okresową za pierwszy okres przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni tego okresu, a klasyfikację za drugi okres i roczną w ciągu ostatnich dwóch tygodni zajęć przed wakacjami.

§ 53

Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej np. opuszczenie 50%lekcji danego przedmiotu.

§ 54

Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
Egzamin obejmuję materiał za okres, w którym uczeń nie został sklasyfikowany.

§ 55

Egzamin klasyfikacyjny z obowiązkowego języka obcego zdaje również uczeń, który na podstawie odrębnych przepisów otrzymał zgodę Dyrektora Szkoły na indywidualną kontynuację nauki tego języka poza szkołą.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki.

§ 56

Egzamin klasyfikacyjny z materiału I lub II okresu przeprowadza się do końca tego okresu, a roczny egzamin klasyfikacyjny do końca roku szkolnego. Termin egzaminu ustala się z uczniem i jego rodzicami.

§ 57

Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu, przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, następnie egzamin przeprowadza (jednoosobowo) nauczyciel prowadzący określone zajęcia edukacyjne. Poziom pytań musi być zróżnicowany i musi umożliwić wystawienie oceny od dopuszczającej do bardzo dobrej, a na życzenie ucznia lub rodziców oceny celującej (dodatkowe pytania).

§ 58

Egzamin klasyfikacyjny może składać się z części pisemnej i ustnej lub tylko z części pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, techniki, oraz wych-fiz. (forma ćwiczeń).
Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół do którego załącza się prace pisemne ucznia.

§ 59

Egzamin klasyfikacyjny z techniki, sztuki, informatyki, wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.

§ 60

Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną znajduje się w sytuacji prawnej takiej samej jak w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej okresowej/rocznej.

§ 61

Uczniowi który napotkał trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną (szczególnie kiedy otrzymał ją w I i II okresie) szkoła udziela pomocy w różnych formach, np.:
a. – umożliwianie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych,
konsultacji indywidualnych
b. – udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do
uzupełnienia na części
c. – zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny
d. – udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury
e. – zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
f. – indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen
niedostatecznych
§ 62

Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli został sklasyfikowany i jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie

§ 63

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II do klasy programowo wyższej również w trakcie roku szkolnego.

§ 64

Ucznia klas I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub PPP oraz w porozumieniu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka.

§ 65

Uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostateczny.

§ 66

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej (z wyjątkiem klasy VI), uczeń który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

§ 67

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem informatyki, techniki, oraz wych-fiz. ćw. praktyczne.
Pytania i zadania ( na poziomie wymagań na ocenę dopuszczającą) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.

§ 68

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

§ 69

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

a. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze –jako przewodniczący komisji

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w komisji, dyrektor powoła innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

c. nauczyciel prowadzący takie same lub podobne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

§ 70

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół do którego załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 71

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 72

Uczeń klasy VI szkoły podstawowej kończy szkołę. Jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostateczny, oraz w terminie przystąpił do sprawdzianu wiedzy i kompetencji,

V. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

§ 73

Uczniów klas I – III i IV – VI osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji rocznej Rada Pedagogiczna może wyróżnić:

a. podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem

b. przyznając nagrodę książkową lub rzeczową

c. wysłaniu listu gratulacyjnego do rodziców

§ 74

Promocja z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń spełniający określone warunki:

– osiągnął średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych 4,75 klas IV – VI

– otrzymał przynajmniej dobrą ocenę z zachowania

– świadectwo z wyróżnieniem nie może zawierać oceny niższej niż dobra

§ 75

Nagrodę książkową lub rzeczową przyznaje się uczniowi:

– 100% frekwencji

– zaangażowanie się ucznia w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły lub środowiska

– szczególnych osiągnięć sportowych, przede wszystkim w konkursach przedmiotowych

– uzyskania przez ucznia średniej ocen 4,75 – przynajmniej stopień dobry ze sprawowania

§ 76

Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun), który stwierdza, że przy wystawianiu oceny okresowej lub rocznej z zajęć edukacyjnych lub zachowania nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa w szczególności jeżeli nie przestrzegano kryteriów wystawiania poszczególnych ocen, może wnieść w formie pisemnej odwołanie do dyrektora szkoły w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 77

W przypadku wpłynięcia zażalenia dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego, stwierdzone zostaną uchybienia w procesie wystawiania oceny dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego lub zwraca się do wychowawcy klasy o zmianę wystawionej oceny z zachowania.
W wypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości zażalenie oddala. Decyzja dyrektora jest ostateczna. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy.
§ 78
W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych-przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

W skład komisji wchodzą:
1)w przypadku rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
– dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji
– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
-dwóch nauczycieli z danej lun innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne
2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
-dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji
-wychowawca klasy
-wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie
-pedagog
-psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole
-przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
-przedstawiciel Rady rodziców

Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)W przypadku rocznej(semestralnej) oceny z zajęć edukacyjnych:
a)skład komisji
b)termin sprawdzianu
c)zadania (pytania) sprawdzające
d)wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę

2)W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
a) skład komisji
b)termin posiedzenia komisji
c)wynik głosowania
d)ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

VI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 79

Wychowawcy klas co rocznie na godzinie wychowawczej (uczniom) oraz na zebraniach z rodzicami (rodzicom), przedstawiają zasady niniejszego regulaminu.

§ 80

Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości dni otwartych i w zebraniach z rodzicami, którzy nie kontaktują się z wychowawcami klas i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, nie kontrolują wyników nauczania nie mogą w żadnym wypadku, w tym kwestionując ocenę, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka, oraz o przewidywanych dla niego ocenach okresowych lub rocznych.

§ 81

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji okresowej i rocznej, oraz w sprawie promocji uczniów, ukończenia szkoły.

§ 82

Niniejszy regulamin jest elementem Statutu Szkoły Podstawowej w Tuplicach.

§ 83

Regulamin obowiązuje od dnia 30 IX 2008 roku.

Dodaj komentarz

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

ul.Daszyńskiego 1, 68-219 Tuplice
tel. 68 362 53 44

sekretariat: sptuplice@edu.tuplice.pl

intendentka tel. 502 026 211

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
COVID-19 – co musisz wiedzieć?
NPRC 2.0
NPRC 2.0
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Rodo
Rodo
Monitoring
Monitoring

Administratorem danych osobowych w postaci monitoringu jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuplicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1
Więcej informacji na temat przetwarzania:
www.sp.tuplice.pl
zakładka RODO

Dziennik Elektroniczny
Dziennik Elektroniczny
Anonimowa skrzynka
Anonimowa skrzynka
Międzyszkolna sieć TIK
Międzyszkolna sieć TIK
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny na Facebooku
skkt_tuplice
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie
Matematyczne ZOO
matzoo